Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de kopers en huurders, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Door de plaatsing van zijn bestelling stemt de klant ermee in een overeenkomst aan te gaan volgens deze voorwaarden. Van deze overeenkomst kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Livestream-Service, hierna LS genoemd. Alle nieuwe klanten moeten een kopie indienen van hun identiteitskaart alsook hun btw-nummer, bankrekeningnummer en – in geval van een rechtspersoon – een bewijs van publicatie van de statuten van de betrokken vennootschap in het Belgische Staatsblad, een bewijs van de bestuurder of gemachtigde van de vennootschap en een bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met vermelding van het ondernemingsnummer. Alle overeenkomsten die worden aangegaan door verkopers en verhuurbedrijven zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Algemeen

De door LS opgestelde offertes zijn 14 dagen geldig. Offertes zijn enkel bedoeld ter informatie en kunnen gewijzigd worden door de opdrachtnemer. De volgende informatie moet minstens 1 week VÓÓR het begin van de productie overgemaakt worden aan LS:

Alle aspecten van de productie die verband houden met de inhoud
De volledige planning/het verloop van de productie, het script, de starttijd en de geplande eindtijd
Het aantal deelnemers
Alle diensten door derden
Een technische fiche (met name wanneer een externe onderneming wordt ingehuurd voor het decor, de verlichting, het geluid enz.)
Elk verbod voor de aannemer om foto’s/video’s te maken tijdens de productie
Alle andere specifieke bepalingen
Indien bovenstaande informatie niet of niet tijdig aan LS wordt meegedeeld, dan kan de aannemer de conformiteit, aanvaardbaarheid en beschikbaarheid niet garanderen.
De klant is aansprakelijk voor de overeenstemming met alle wettelijke bepalingen met betrekking tot zijn activiteit. LS is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of boetes die voortvloeien uit de activiteit van de klant.

Betaling

De door de aannemer vermelde prijzen zijn excl. btw. De offerte wordt gemaakt op basis van de door de klant geleverde informatie. Het factuurbedrag kan verschillen van het offertebedrag in geval van gewijzigde omstandigheden, onvolledige of onjuiste informatie van de klant. De offerte wordt geacht te zijn aanvaard na schriftelijke goedkeuring, na goedkeuring via e-mail of door ondertekening van de offerte. Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. Voor sommige opdrachten kan een voorschot worden gevraagd. Klachten of betwistingen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur via aangetekende brief worden gemeld. Het indienen van een klacht geeft de klant geenszins het recht om de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk in te houden. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldatum, worden vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving standaard verwijlintresten toegepast tegen een tarief van 1,5% per maand. De onbetaalde bedragen worden van rechtswege en zonder vereiste kennisgeving vermeerderd met een vaste vergoeding van 15%, die minstens 1000 euro bedraagt. In geval van laattijdige betaling verliest de klant mogelijk de voordelen van een huidige berekening die door LS werd toegekend.

Reserveringen

Alle telefonische reserveringen moeten schriftelijk via e-mail door de klant worden bevestigd binnen 24 uur. Een niet-schriftelijke bevestiging wordt als ongeldig beschouwd. Elke bevestigde reservering impliceert een betaling van de gereserveerde apparatuur en/of het gereserveerde personeel alsook de aanvaarding van de algemene voorwaarden van de overeenkomst door de klant. Elke optie die wordt genomen op de uit te voeren verhuring/werken en die niet binnen 72 uur wordt bevestigd, wordt als ongeldig beschouwd. Het is niet mogelijk om de apparatuur meer dan twee maanden op voorhand te reserveren zonder schriftelijke toestemming van LS.

Kopiëren en dupliceren van opnames

LS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de slechte kwaliteit van de door de klant geleverde opname of beelden. In geval van een incident tijdens de overdracht of het kopiëren verbindt LS zich ertoe om lege banden of harde schijven van dezelfde lengte of grootte te voorzien. Er kan geen klacht ingediend worden tegen LS voor schade met betrekking tot de inhoud van de geleverde beelden. De klant wordt geacht Sabam te hebben betaald voor de reproductie- en distributierechten van beelden en audio die aan LS worden geleverd om kopieën te maken. LS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een dergelijke tekortkoming van de klant. LS is verantwoordelijk voor de originele banden en kopieën tijdens het kopiëren en 24 uur daarna. Na die periode kan LS niet meer aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van de originele banden of kopieën. De klant moet echter wel de kosten betalen voor het uitgevoerde werk. De aangerekende periodes starten op het ogenblik van het eerste geluid of beeld en eindigen op het ogenblik van het laatste geluid of beeld. Elk uitzonderlijk proces leidt tot een bijkomende factuur van een technicus. Alle kopieer- of dupliceerwerk en de levering van banden moet cash betaald worden bij afhaling van de items. De kosten voor duplicatie zijn altijd exclusief de prijzen van de banden, hoezen en btw. De klant kan de banden voor het kopiëren zelf voorzien. Deze moeten vrij zijn van geluids- en beeldsignalen. De klant kan een korte voorstelling van de kopie vragen in de gebouwen van LS. Geen enkele klacht met betrekking tot het werk wordt ontvankelijk verklaard nadat het werk is geleverd aan de klant. Ophalen en terugbrengen van het materiaal via een koerier. Het uitgevoerde werk en de originele kopie worden enkel verzonden per koerierdienst indien het volledige bedrag van het werk op voorhand is betaald. Levering per koerierdienst gebeurt op kosten en risico van de klant. LS kan de levering uitvoeren onder rembours. De prijs voor de levering wordt bepaald vóór de koerierdienst vertrekt. Al het werk impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die in geen geval vervangen kunnen worden door de algemene voorwaarden van de klant. LS behoudt zich het recht voor om de originele band en de kopieën bij te houden zolang de klant weigert te betalen. Rechten en publiciteit. De rechten voor het gebruik en de distributie van de beelden die zijn opgenomen door de cameramannen van LS blijven eigendom van LS tot de volledige betaling van de voor het uitgevoerde werk gefactureerde bedragen is ontvangen. De betaalde factuur geldt als overdracht van de rechten aan de klant (zie Sabam). LS heeft recht op een kopie van de rushes of eindproducten (op eigen kosten) die zijn opgenomen door zijn eigen technici, om ze te gebruiken voor het bewerken van een demofilm voor LS. LS verzekert dat de rushes van het eindproduct niet commercieel worden uitgebuit (opslag, stock footage, promotie van derden enz.). Beelden die bedoeld zijn voor distributie via een televisienetwerk of in cinema’s, waarvoor het programma een begin- en eindgeneriek heeft, moeten zowel de namen van de technici en hun functies tijdens het filmen als de naam Livestream-Service bevatten. De volgende bepalingen zijn niet van toepassing indien de klant een particulier is in de zin van artikel 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument: 1.3 2.2 2.3 2.3 2.5 2.8 2.9.

Klachten

In geval van faillissement, bankroet of insolventie van de koper/huurder moeten de verplichtingen van de koper/huurder onmiddellijk vervuld worden. Betalingen van de koper/huurder worden ten eerste in mindering gebracht van alle verschuldigde huurkosten en lasten, en ten tweede van de facturen die het langst openstaan, zelfs als de andere partij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een andere, latere factuur. B. De door de verkoper geleverde items blijven eigendom van de verkoper tot de koper al zijn verplichtingen volgens alle overeenkomsten met de verkoper is nagekomen: betaling met betrekking tot het (de) geleverde of te leveren item(s), betaling met betrekking tot diensten die zijn of nog worden geleverd volgens de verkoopovereenkomst(en), eender welke eis wegens niet-nakoming van een of meer verkoopovereenkomst(en) door de koper. C. De door de verkoper geleverde items die onder het eigendomsvoorbehoud in subclausule B vallen, mogen enkel worden doorverkocht in de context van een normale bedrijfsuitoefening. De koper heeft ook niet het recht om de items te verhuren of verpanden, of om enige andere rechten toe te kennen aan de items. D. Als een koper zijn verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees is dat hij dat niet zal doen, heeft de verkoper het recht om de geleverde items die onderworpen zijn aan een eigendomsvoorbehoud volgens subclausule B te verwijderen of te laten verwijderen bij de koper of een derde die de goederen voor de koper bijhoudt. De koper moet meewerken op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag. E. Indien derden rechten willen vestigen of afdwingen voor items die geleverd zijn onder een eigendomsvoorbehoud, informeert de koper de verkoper hierover zo snel mogelijk.

Copyright

Door ondertekening van het bestelformulier aanvaardt de klant de verplichting om LS te vrijwaren van claims van derden met betrekking tot enig copyright. Indien er reden is en voor zover de wet en de praktijk het erkent, zal LS zich beroepen op het copyright van al zijn personeelsleden. LS heeft ook het exclusieve recht op alle technische rechten met betrekking tot het geleverde werk, zoals reproductie, bewerking en herbewerking. Dit omvat ook kopiëren in eender welke vorm. Deze lijst is niet uitputtend. Op verzoek van de klant kan er op voorhand een prijsopgave per kopie worden voorbereid.

Opslag van opname-/bewerkingsbanden

Beelden worden enkel gearchiveerd op verzoek van de klant. Die beelden worden gedurende één jaar opgeslagen tegen extra kosten. In dat geval wordt een vast bedrag per jaar aangerekend.

Duplicatie en bewerking

De kwaliteit van het werk dat wij leveren, wordt in zekere mate bepaald door het materiaal dat is voorzien door de klant. Wij zullen proberen de best mogelijke kwaliteit te bereiken met de apparatuur die wij regelmatig onderwerpen aan een controle van de technische toestand, zonder dat wij hiervan het resultaat moeten verzekeren. Schriftelijk door ons aangegeven slijtage van het aan ons geleverde en/of door ons geproduceerde originele materiaal die leidt tot een verminderde kwaliteit van de door ons te produceren kopieën, vormt in geen geval een reden voor weigering van het aan ons toevertrouwde kopieerwerk of voor aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan het betrokken originele materiaal. Onderzoek heeft aangetoond dat harde schijven kunnen verouderen. Met betrekking tot de beelden waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verzekeren wij dat het materiaal door ons wordt opgeslagen zoals aangegeven door de fabrikant. Na een periode van 1 jaar aanvaarden wij geen aansprakelijkheid meer voor het hergebruik van die materialen. De klant is volledig aansprakelijk voor het eindproduct. Na het bekijken kan de klant niet meer terugkomen op enige spelfouten of bewerkingsfouten. Voor aanpassingen worden extra kosten aangerekend. Bij uitgave van een originele dvd of band is de klant ook verantwoordelijk voor de inhoud van dat origineel. Indien met de klant werd overeengekomen dat het door ons gecreëerde product en de aan ons geleverde materialen in onze gebouwen worden opgehaald op een bepaalde datum, dan hebben wij het recht om in geval van niet-afhaling binnen één week deze materialen ongefrankeerd en per aangetekend schrijven terug te bezorgen aan de klant.

Gegevensbescherming

De leverancier en LS erkennen de verantwoordelijke en de verwerker te zijn van de gegevensverwerking die zij uitvoeren en verbinden zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is duidelijk dat in het kader van de diensten de termen ‘gegevensverantwoordelijke’ en ‘gegevensverwerker’ van toepassing kunnen zijn op zowel de leverancier als LS.

Copyrights

De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van copyrights en/of andere betrokken rechten die naar aanleiding van de productie vereist zijn door de bevoegde instanties. LS mag voor promotiedoeleinden foto’s en video’s maken tijdens een productie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de klant.

Overmacht

Alle gevallen van overmacht, inclusief transportbeperkingen of vertraging bij de leveranciers van LS of een invoerverbod of -beperking, geven de aannemer het recht om zijn levering en implementatieverplichtingen geheel of gedeelte te annuleren of op te schorten, zonder dat LS aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade die daarvoor veroorzaakt wordt. De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren. Er wordt een bijdrage aangerekend voor de annulering van de bestelling: Annulering minder dan 7 dagen voor de start van het project: 25% van de totale kostprijs van de bestelling. Annulering minder dan 3 dagen voor de start van het project: 50% van de totale kostprijs van de bestelling.

Geschillen – rechtsbevoegdheid

Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Oostende en het vredegerecht van Oostende. Wij behouden ons het recht voor om de gewone voorschriften van het rechtsgebied toe te passen.

Annulering

Als er een annulering gebeurt, brengen wij een annuleringsvergoeding van 25% van de totale kostprijs van het project in rekening indien de annulering minder dan 7 dagen vóór het begin van het project gebeurt en van 50% van de totale kostprijs van het project indien de annulering minder dan 3 dagen vóór het begin van het project gebeurt.